23 Julหน่วยงานของรัฐและแบ่งปันข้อมูล

เขากล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งในประเทศมีฐานข้อมูลประมาณ 1,000 ฐานข้อมูลและชุดข้อมูล 4,000 ชุดเช่นชุดข้อมูลด้านสุขภาพและน้ำ เป็นผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมต่อข้อมูลและข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและแบ่งปันข้อมูลหรือข้อมูลเป็นบริการแบบครบวงจร นอกจากนี้ DGA จะพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลของรัฐบาลซึ่งจะเชื่อมต่อและรวมข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและลดเอกสารได้ เขากล่าวว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้คนไทยจะไม่ต้องนำสำเนาเอกสารเพื่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐเช่นบริการจดทะเบียนบ้าน หน่วยงานนี้ยังจะมีบริการข้อมูลข่าวสารสัญชาติแก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้คนไทยสามารถตรวจสอบบริการเคาน์เตอร์ของรัฐบาลที่ให้บริการได้โดยไม่ต้องขอสำเนาบัตรประชาชน ในขั้นตอนแรกในเดือนสิงหาคมปีนี้บริการราว 50,000 แห่งของรัฐบาลจะไม่ต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจากประมาณ 200,000 เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ของรัฐบาลและคาดว่าจะครอบคลุมบริการเคาน์เตอร์ทุกฉบับในปีหน้า “ผมคิดว่าหน่วยงานรัฐบาลจะจัดหารัฐบาลดิจิทัลที่จะช่วยให้ประชาชนและช่วยให้สามารถตรวจสอบและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้น